Vesti

Međunarodni konkurs za urbanističko-arhitektonsko rešenje centralnog područja u Sjenici

Image 110

Циљ конкурса је да се добију разноврсна идејна решења којима треба да се дефинишу просторна организација и уређење и то пре свега:

  • уређење и преобликовање обале реке Грабовице у делу који се налази у обухвату конкурса (предлог партерног уређења са предлогом намена и планираних садржаја, саобраћајем и нивелацијом);
  • програмска и моделска анализа блокова у обухвату конкурса (дистрибуција садржаја, могућност раста и позиционирања физичке структуре...);
  • распоред зеленила и зелених површина, и хортикултурног уређења простора;
  • идејног архитектонског решење објекта „Дома културе“ – мултифункционалног објекта са културним и комерцијалним садржајима уз улицу Милорада Јовановића са предлогом подземне гараже
  • уређење и преобликовање спомен-парка и спомен-чесме у обухвату конкурса са акцентом на његово повезивање са централним делом града (Корзо и река Грабовица).
  • идејно архитектонско решење једног од ново-планираних знаменитих објеката, по избору и мишљењу аутора;
  • уређење партера, урбани мобилијар и остали декоративни елементи;